МЮМЮН ТАХИР – „НЕОЛИБЕРАЛНО ОБЩЕСТВО И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ”

ЗАДЪЛБОЧЕНО ФИЛОСОФСКО-СЕМИОТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Настоящият труд „Неолиберално общество и междукултурно общуване” е продължаване на усилията на неговия автор Мюмюн Тахиров (ТАХИР) в такава интердисциплинарна област като културата, обвързана с етноса, нацията, религията, сигурността, семиотиката, в която той работи през последните десет години.

Самият Мюмюн е особена фигура на човек, който в най-висока степен носи със себе си това, което в други свои работи сам нарича и разработва като „интегрираща идентичност”.

Бих отбелязал едно от измеренията на тази интегрираща идентичност - тази на писател и журналист, който на определен етап в своя живот прави дисертация и кариера в областта на социалните науки и философията.

Това, както отбелязва един друг знаменит писател и учен, какъвто е Чарлз Пърси Сноу, са „две култури”, които трудно се съчетават. Мюмюн Тахиров ги съчетава и в съчинението му няма да видите нито писателят сам по себе си, нито сциентистки ориентирания по модела на природните науки учен.

Затова в текстовете му ще открием и логическа последователност, но и художествена асоциативност. Неговото лично мислене, желание, стремеж е да се намерят, опишат, използват механизмите на междукултурно общуване, които той самият великолепно владее, изграждайки така своята „интегрираща идентичност”.

Темата за междукултурните отношения и неолибералният капитализъм е и философска, и идеологическа. Става дума за характера на детерминацията между отделните сфери на обществото.

Мюмюн Тахиров говори за концепции, които извеждат напред икономическия детерминизъм, както и за такива, които се характеризират с технологически детерминизъм, но самият той набляга на ролята на културата и на културния детерминизъм, както и на различните практики и технологии на междукултурно общуване.

Затова и формулира като основно направление на своето изследване практическата задача да разкрие механизмите, водещи до нестабилност и хаос във взаимодействието на обществената система, поставяйки на първо място сред тези механизми различните форми на междукултурно общуване.

Чл. кор. проф. дфн Васил Проданов