ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО – „ГЛОБАЛНАТА ОЛИГАРХИЯ. КЛАНОВЕТЕ В СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА”

Монографията е посветена на някои специфични страни на глобализацията, които я разкриват като корпоративен проект по установяването на наднационално световно господство на глобалната олигархия, характеризирано с термина “Нов световен ред”.

Авторът показва еволюцията на този проект от историята към съвременността. Подчертава се, че тя протича не само в публичната, но и в сенчестата сфера. Посочва се нейната връзка с дейността на католическите ордени, регулярното и нерегулярното масонство, а така също разклонената система на елитарните управленчески институции и структури, обединени от дълбока зависимост от основните глобално-олигархични кланове - Ротшилд, Рокфелер и Ватикана.

На това основание авторът въвежда термина “глобален елит” и с конкретни примери разкрива неговата структура, състав, съдържание, дейности, цели, задачи и проблеми на управляемата трансформация на новия ред, както и възможните цивилизационни и геополитически алтернативи.

С използването на широк кръг официални източници и документи, сведения за структурата на бизнес-интересите и акционерния капитал на най-големите глобални банки и транснационални корпорации в книгата се показват формите и методите за влияние на глобалната олигархия върху вътрешната и външната политика на различните държави, междудържавните и международни организации.

Разкрива се философското съдържание на олигархичния проект, глобалистките и антиглобалистките методи на неговото осъществяване и основните направления в управлението на политическите процеси в информационната, политическата и финансовата сфера.

Книгата е предназначена за преподаватели и студенти от вузовете, специалисти в областта на вътрешната и външната политика и за широк кръг читатели, интересуващи се от политическата и глобалната проблематика.


Владимир Павленко. „Глобальная олигархия. Кланы в мировой политике. История и современность”. Издателство „ОГИ”, 2015 г.