СВЕТЪТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ МЛАДИТЕ

Елена Пономарьова

превод: Литературен свят

Конфликтът «бащи и деца» е извън времето по своята природа. Всяко ново поколение не само живее в различна от предишната историческа епоха, но и я формира. Проблемът е само в степента на приемственост между поколенията.

Познаването и разбирането на историята на своята страна е най-важният фундамент на общественото съгласие, жизнеспособността и, извинете за патоса, величието на страната. На всички, оплакващи се днес от «лошата» младеж ми се иска да задам въпроса: а какво направихте вие, за да бъде тя друга?

На какво я учихте и учихте ли я изобщо? Какъв пример давахте и давате на младежта самите вие? Какво бъдеще виждате и с какво можете да я увлечете? Имате ли мечта като социален идеал, като желана и постижима реалност?

Трябва честно да се признае, че не съвременната руска младеж, която е повече от 20% от населението на страната, или почти 30 милиона души, е замислила и осъществила много спорната реформа в образованието. А успехите и пробивите в държавата са в значителна и, бих казала, в определяща степен успехи на образователната система.

Вследствие на снижаването на нивото на интелекта и ерудицията като резултати от «реформата» се стигна до крайно пагубни за развитието на умствено-образователния потенциал на страната последици.

Става дума за дерационализацията на мисълта и съзнанието и за деформацията на историческата памет. Такъв «човешки материал», както обичал да казва Николай Бухарин, е лесно да се използва за собствени тясно користни цели, да бъде зомбиран в интернет и да се извежда по площадите.

Значителна част от съвременната младеж, тъй като няма алтернатива за развитие, самореализация и представяне, практически живее в интернет. Този начин на живот не може да се промени със забрани, очевидно е, че трябва да се търсят нови подходи към такива личности, да се разработват родни интернет-продукти.

Древната китайска мъдрост гласи: «Искаш ли да победиш врага си - възпитавай децата му». В условията на засилване на конфронтационния потенциал, изострянето на борбата не толкова за територии и ресурси, колкото за умовете, в ситуация на нарастване на глобалните предизвикателства и заплахи, когато на карта е поставено самото оцеляване на цели страни и народи, значението на образованието нараства в пъти.

Образованието - като комплекс от обучение и възпитание, не само формиращо корпус от знания, но и определящо мирогледа и възпитаващо личността - на гражданина в некрасовото разбиране.

Образованието трябва да се разглежда в най-широк социален, геополитически и геокултурен контекст като най-важен фактор на националната сигурност.

Да се формира мощен интелектуален потенциал на страната е невъзможно без такава младеж, която умее да мисли, т. е. е способна е да поставя задачи и да ги решава; притежава навици на интелектуална комбинаторика, т. е. умение да привлича за решаване на професионални задачи методи, технологии и познания от различни области на знанието; има широк кръгозор и дълбока ерудиция и като следствие от това вижда реалната картина на света. Към гореказаното трябва да се добави възпитаването на чувство за патриотизъм, гражданска любов към Родината.

Сами по себе си уроците по патриотизъм, както и различните младежки форуми (при цялата им значимост,) няма да поправят създалата се ситуация. Патриотизмът като един от фундаменталните нравствени и политически принципи на развитието на обществото; като дълбоко социално чувство, основано на гордостта от историческите и културни постижения на своето Отечество, на стремежа да се запази неговият характер и културни особености, се формира не само от разказите за минали събития. А с всекидневна и дори ежечасна работа, с всекидневна реалност, с лични примери и наличието на перспектива.

На младото поколение трябва да се даде Мечта. Това е работата за общото благо, за нови висоти, отъждествяване на себе си не само със своята страна, но и с всичко най-добро, което съществува в човека и в човечеството. Днес такава Мечта е пратена в задния двор, и пак - не от младежта, а от по-възрастното поколение.

Младежко-юношеският период в живота на всеки човек е време на постоянно експериментиране, творчески подем и професионално самоопределение. Новите пътища в развитието на науката, културата, спорта прокарват именно младите. Такъв - съзидателен, деен - младежки потенциал е необходимо да се използва за развитието на страната. Трябва само правилно да бъде насочен. А тъкмо това е работа на държавата.

Ако тя е заинтересувана от социално активна и в същото време неконфликтна младеж, трябва не просто красива риторика. А специална младежка политика, изразяваща се в конкретни решения и действия. Младежта трябва да почувства своята необходимост, да бъде потребна, да има възможност да реализира своя потенциал и да носи бремето на отговорността за страната.

Бърнард Шоу е отбелязал: «Светът се управлява от младите - когато остареят». Ако мислим за Русия и искаме тя да остане «за всички времена», е необходимо да се занимаваме с младежта. Съвременният конфликт «бащи и деца» е системен проблем, чието решаване изисква от държавата разработването на комплекс от мерки, създаването на условия за творчество и самореализация на младежта върху здравия фундамент на преданост към нашето Отечество.

——————————

в. „Известия”, 27 април 2017