„ВЪДИЦАТА НА ЛЮБОВТА”

Йордан Сливополски-Пилигрим

„Въдицата на любовта” - брачна повест от Ужким-Пушкин (псевдоним на Георги Михайлов. бел. ред.), София

Това не е стихотворна сбирка за звездите и ахканията на изтерзаната душа, която е нарязана на куплети и с десет парчета иска да прослави твореца си отвъд света.

Нито пък архидекадентската поезия за щракането на колелата и пълзенето на червеи по гърба на революционера, който иска да превърне в сто реда двусрични или четирисрични нанизи от думи живота наопаки и да докара нов строй на земята. Не!

Това е една весела и същевременно много реалистична поема от обикновените страници на брак, която нейният автор Ужким-Пушкин е нарекъл брачна повест в осем премеждия.

Приличат те на ония огледала, малко удължени или сплескани, за да се подчертаят комичните елементи на героите Божидар и Божидарка, които се изнизват като кинематографна лента.

Онова обаче, което показва техниката на стиха, издава голям майстор на стихоплетството и сигурно, ако искаме да смъкнем маската му, ще видим един поет, който е решил да се подиграе и със себе си, и със своите герои по начин - да остави една незаличима следа в поезията на българската хумористика.

Но който иска да почувства игривостта на стиха, наистина писан с Пушкиновска леснота, и да види очертан образа на днешния квазимонденен модерен брак, нека прочете тази книга.

——————————

в. „Огнище”, г. 2, бр. 12, октомври 1938 г.