ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ – „ПОСЛАНИЯ ЗА БЪДНОТО”

УВОДНИ ДУМИ…

Интервютата, включени в този сборник, са правени в различни години, но имат една обща цел: да покажат състоянието на българската литература върху фона на съществуващите днес обществени порядки. И едновременно - да откроят личния поглед на авторите върху процесите в гражданската пирамида, обуславящи създаването на едно, или друго произведение. На разслоението между писателите, подбора на теми, книгоиздаването и успешния или неуспешен път към читателската аудитория. Всеки събеседник по страниците тук е различен от останалите. И всеки - имащ какво да каже така, че да бъде убедително. Запомнящо се и коригиращо негативите в сивотата на повтарящия се делник. Затова мненията им по задаваните въпроси, обобщени и осмислени, разкриват хоризонта на националната ни духовност днес. Разбира се - и евентуалните пътища за бъдещото й време. Иначе оставащо неясно в социалното и моралното на българската държава от ХХІ в. Хората, които ми отделиха от времето си, са мислещи интелектуалци. Продължители на най-добрите традиции в писмовното ни наследство, осмислени по критериите на съвременността. Благодаря им, че ми се довериха…

Авторът


Георги Н. Николов. „Послания за бъдното”. Интервюта. Издателство „Български писател”, 2017 г.