ПОЕЛ НА ПЪТ…

Владимир Монахов

превод: Тихомир Йорданов

***
Поел на път, ти си приказваш
с дървета, птици и треви,
ако си нямаш спътник.

***
В живота не достига ли изкуство,
не се страхувай ти, защото
по-страшно е да липсва то в живота.

***
Привързан си към своето Отечество
с пътеката, която си отъпкал сам.

***
Поглеждам правдата в очите
откъм страната на лъжата.
Как иначе да я огледам?

***
В полетата на недописана история
нанасяш своите поправки ти, поете.

***
А прелетните птици,
прелитайки над другите страни,
не учат чуждите езици.