РАЗМИСЛИ

Васил Друмев

ЗА НАРОДА

Главното за един народ е - членовете, от които се състои този народ, да бъдат колкото е възможно по с големи способности, с по-голяма енергия, трудолюбие и честност - свойства, при които само е възможно да се усвои науката както и да се извлече от него всичко, което може да облагочести народите във всяко едно отношение.

За да бъдат обаче по число такива членове повече, необходимо е по-слабите да имат пример и насърчавания в други по-силни.

Ето де си имат пълното значение за един народ тъй наречените велики хора.

Всеки един от великите и честни деятели не може да не има наоколо си по няколко по-слаби, които непременно ще подлежат на неговото благотворно влияние.

——————————

ЗА НРАВСТВЕНОСТТА

Човек чрез науката и учебниците може да научи какво нещо е нравственост, какви длъжности трябва да има към Бога и към ближните си, как да изпълнява тия си длъжности, но пак да не ги изпълнява, пак да не бъде нравствен.

Ако е нашето младо поколение в опасност откъм нравствена страна и ако е необходимо злото да се предвари и унищожи, ще ли се постигне тази света и висока цел ако само учим младежите си какво нещо е нравственост, а не се погрижим да вкореним в сърцата надлежна нравственост?

Разумява се, че - не.

Друго е да знае човек какво нещо е нравственост и кой е нравствен човек, а друго е да бъде нравствен…