СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските писатели”, София, на основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението

на 19.11.2016 г. в 8.30 ч.
в София, ул. „Г. С. Раковски” 108 -
залата на Научно-техническите съюзи

при следния дневен ред:
1.отчет на дейността на Управителния съвет
2. отчет на Контролната комисия
3. избор на председател, на Управителен съвет и на Контролна комисия на сдружението
При липсва на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 9.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.