НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА” – 2016 г.

Народно читалище „Просвета - 1925″, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели обявяват анонимен конкурс за разказ.

Текстовете, съобразени с изискванията на конкурса, да се изпращат до 31 юли 2016 г. на адрес: гр. Мездра - 3100, област Враца, Народно читалище „Просвета - 1925″, ул. „Просвета” № 2, „За конкурса”.

Регламент: Право на участие има всеки български гражданин, без ограничение на възрастта, чийто текст отговаря на условието за анонимност (неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра, с приложено запечатано малко пликче, съдържащо данните на автора, поставени в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора).

Разказът да бъде на тема „Любовта към България и преклонението пред нейните красоти”.

Всеки автор има право да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Таймс Ню Роман, размер на шрифта 12).

Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и технически изисквания, отпадат от класиране.

Отчитането на конкурса ще се проведе на 22 септември 2016 г., в деня на 95-годишнината от смъртта на Иван Вазов.

Ще бъдат връчени следните награди: I награда - 600 лв.; II награда - 400 лв.; III награда - 300 лв.; поощрение - 200 лв.