СМЪРТ ПРЕДИ ИЗГРЕВ

Гьончо Белев

Ако се рентгенографира общественият живот на Асен Златаров, не би се открила никаква точица на нечестност. Неговата личност, която стърчеше като върлина всред нашата общественост, за дълго време ще бъде пример на ония, които ще следват неговия път.

Асен Златаров беше редкият човек, който съчетаваше в себе си духа на хората от Възраждането, чувството на народниците писатели с прогресивността на съвременния интелигент.

В съзнанието на Асен Златаров тревожният сигнал на будната съвест беше винаги в изправност и чувствителен като антена. Той нито един път не отстъпи от предната редица на борбата за човешки правдини.

Тепърва българският народ ще почувства голямата загуба със смъртта на Асен Златаров. За дълго време неговото място ще остане празно. Защото той беше единственият популяризатор на науката, и то до такава степен ясен, че всеки можеше да разбере нейните постижения.

Струва ми се, че в известни линии Асен Златаров има общ допир с Александър Блок. И той като последния предусети очертанията на онова голямо слънце, за което жадуват милиони хора…


в. „Час”, 30.12.1936 г.