Абай Кунанбаев

Абай (Ибрахим) Кунанбаев, велик казахски поет, просветител и философ, класик, основоположник на казахската национална писмена литература, е роден на 29.07./10.08.1845 в Семей, Чингизките планини на Семипалатинска област. Учи в медресето на молла Ахмет Риза в Семипалатинск, където се запознава с арабската и персийска литератури, с най-добрите произведения на класиците на Близкия Изток: Фирдоуси, Низами, Саади, Хафез и др. В училището се преподават арабски, персийски и други източни езици. Същевременно посещава и руско училище в Семипалатинск. Творчеството му включва стихове, поеми, преводи и переложения, прозаични „назидания”. Особено се открояват поемите му „Масгуд” (1887), „Искандер”, „Сказание за Азим”. Създава около 170 стихотворения и 56 преводи, поеми, „Слова за назидание”. Като новатор Абай въвежда нови стихотворни форми, по-рано неизвестни на казахската литература. Известен е и композитор, познавач и ценител на народната музика - автор на около 20 мелодии, популярни и досега. Превежда произведения на А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ив. А. Крилов. Абай е един от първите, който издига идеята за сближаване на казахското общество с руския народ. Поезията му се отличава с изключителна простота и изящество на художествените похвати. Най-добрите представители на казахската култура - Ахмет Байтурсинов, Миржакип Дулатов, Жусипбек Аймауитов, Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Таир Жароков и други, са възпитани с неговото творчество. Приживе само някои стихотворения на Абай са отпечатани на страниците на вестниците. Едва през 1909 г. - пет години след смъртта му - в Петербург излиза сборник с негови произведения - „Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева” едва в 1000 тираж. От 1930 г. произведенията на Абай се печатат в Алма Ата в отделни издания на казахски и руски езици. Творчеството му е преведено на 60 езика. Умира на 23.06/06.07.1904 г.


Публикации:


За Абай Кунанбаев:

РУСКИТЕ ПОЕТИ И АБАЙ/ автор: Бахитжан Канапянов/ брой 76 септември 2015