СПАСЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Институтът за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека стартира през м. май 2015 г. проекта „Българската литературна класика - знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти”, финансиран с конкурс по Мярка 2 „Документиране на културната история” на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. Проектът е на стойност 192 272 евро и с продължителност 12 месеца.
Ръководител на проекта е доц. д-р Елка Трайкова, директор на ИЛ - БАН. Координатори са д.п.н. Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека; Катя Зографова, директор на Националния литературен музей; и доц. д-р Пенка Ватова от ИЛ - БАН.
Основната цел на проекта е да се реконструира, систематизира и съхрани чрез дигитализация непознато и уникално културно наследство, което е от значение за националната и европейската хуманитарна култура и е застрашено от физически разпад: архиви, ръкописи, предметни артефакти, фотодокументи от персоналните архиви на 13 български класици: Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, които са притежание на Националния литературен музей и Института за литература. Към тях ще бъдат добавени и публикации на тези автори в детския периодичния печат, които се съхраняват във фонда на Столична библиотека.
Ще бъде създадено уеб базирано дигитално хранилище със свободен и лесен достъп до него от различни устройства и от различни места на света, отворен за български и чужди културни публики.
За целта ще бъдат изградени три модерни дигитални центъра за културно наследство - във всяка от трите партниращи си институции.
В специален раздел на хранилището ще се обособи богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век и ще бъде оборудван четвърти (мобилен) дигитален център за документиране и съхранение на ромско културно наследство. Така ще се изпълни условието на донорите на програмата част от безвъзмездно предоставените средства да се използва за ромската общност в България.
Всички архивни единици в уеб базираното хранилище ще надхвърлят 200 000 броя.

……………………………..

Уважаеми дами и господа,
уважаеми колеги,
Заповядайте на встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика - знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти”, финансиран по Мярка 2 „Документиране на културната история” на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Проектът ще се изпълнява 12 месеца от екип от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека.
В рамките му ще бъдат изградени четири дигитални центъра за документиране на литературно и културно наследство.
Ще бъдат събрани, дигитализирани и съхранени за поколенията непознати и уникални документи и предмети от личните архиви на 13 български литературни класици, които ще бъдат съхранени в уеб базирано достъпно дигитално хранилище.
В специален раздел на хранилището ще бъде създаден богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век.
Дигиталните архивни документи ще надхвърлят 200 000 броя.

Място: Медия център на БНР (бул. „Драган Цанков” № 4, ет. V)
Дата: 3 юли 2015
Час: 11.00