МАРК ЛЮБОМУДРОВ – „КАНОНИТЕ НА РУСКИЯ СВЯТ”

В книгата са включени главните идеологически трудове на изтъкнатия руски публицист, критик и историк на театъра Марк Николаевич Любомудров. От средата на 1960-те г. Любомудров участва в руското национално-патриотично движение, в което става известен като един от най-енергичните защитници на руската традиция. Статиите му, публикувани в патриотичните издания, особено статията „Театърът започва с Родината”, поместена в сп. „Наш съвременник” през юни 1985 г., предизвикват истеричната критика на космополитните списания и вестници. Истински манифест на националната школа на изкуството е книгата на Любомудров «Противостояние. Театърът, XX век: традиция - авангард» (1991). Патриотичната публицистика на Любомудров е влязла в златния фонд на руската национална мисъл.


М. Н. Любомудров. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство./ Сост., предисл., коммент. С. В. Лебедев / Отв. ред. О. А. Платонов. - М.: Институт русской цивилизации, 2014. - 816 с.